کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری

 

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

 • ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی مانند کارخانجات
 • ارزیابی املاک و تعیین ارزش با ترجمه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها و محاکم خارجی
 • تعیین قیمت جهت حل اختلاف یا تعیین قیمت عادله جهت انجام معامله
 • کارشناسی جهت دادگاهها و سازمانها و نهادها برای ضمانت و یا مناقصات و مزادیات، اجرای احکام
 • تعیین قیمت جهت واگذاری املاک واقع در طرح های عمرانی مانند شهرداریها، وزارتخانه ها
 • کارشناسی در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك برای اجرای برنامه‌های دولت
 • کارشناسی در اجرای قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
 • تعیین قدرالسهم از عرصه مشاعی جهت تعیین سهم مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت

 

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


 

برآورد هزینه های ساختمانی

 • تعیین هزینه های اجرایی ساختمانها و املاک جهت موارد ذکر شده در بند قبل

 • محاسبه سهم آورده طرفین در قراردادها  مشارکت در ساخت و قراردادهای عمرانی
 • رسیدگی به اختلافات کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص هزینه های اجرا

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

 • تامین دلیل و بررسی علل ورود آسیب به ساختمانها  جهت تشخیص مقصر
 • تعیین میزان خسارت وارده جهت تامین هزینه از سوی مسبب
 • تعیین علت و میزان ورود خسارت در پروژه های تعمیراتی ناموفق

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

 • بررسی صحت عملیات عمرانی اجرا شده در پروژه های ساختمانی
 • تطبیق موارد اجرایی با قراردادها و حل اختلاف
 • تطبیق فنی مستندات اجرایی با پروژه
 • کنترل کیفیت مصالح، بازرسی جوش، تطبیق مستندات نتایج آزمایشگاهی اجرا
 • تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
 • تعیین قدمت املاک

 کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

 • رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران

 • ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و …
 • برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
 • كارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
 • محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
 • تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
 • بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
 • بررسی مستندات تعلیق  یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها
 • بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام كار
 • ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
 • ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر كار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
 • بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
 • تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران
 • تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده ۵۱ و ۵۲ ش ع پ  وصورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و …
 • ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک، مستندات و قوانین و آئین نامه ها
 • اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
 • تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
 • تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
 • تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها
 • تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
 • تهیه گزارش طرح های توجیهی  و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
 • اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
 • تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی  از كار و بیمه كار مانند فوت و جرح و …
 • تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی
 • بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
 • تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
 • محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
 • بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور
 • بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران
 • رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها
 • ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی
 • ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
 • تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و … در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در خصوص مناقصات و قراردادهای بین المللی
 • ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی
 کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

 • رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان  و محاسبه مقادیر اجرایی به لحاظ حجم

 • محاسبه مصالح مورد نیاز به لحاظ حجمی و ریالی
 • ارائه گزارش تطبیقی زمان بندی درصد پیشرفت اجرای بنا بر اساس رشد فیزیکی و ریالی
 • تعیین دستمزد ها و هزینه های اجرایی عوامل دخیل در ساخت
 • بررسی و اعلام نظر در مورد  برنامه زمانبندی اجرای پروژه و کنترل پروژه

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

 • تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته و هزینه معادل بهره برداری از املاک
 • محاسبه میزان اجاره بها روز کلیه کاربریها  و تعدیل اجاره بها سرقفلی

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 • جهت انجام معاملات و واگذاری به دولت ، شهرداریها و …
 • تعیین سهم مالک در نقل و انتقال سرقفلی
 • محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مالک و مستاجر قبل از سال ۱۳۷۶

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی و امور ثبتی املاک

 • نقشه برداری ، تشخیص و تعیین حدود و موقعیت ثبتی املاک و مستغلات
 • ارائه نقشه  UTM  و تعیین مختصات جهانی
 • تهیه نقشه جانمایی املاک جهت ادارات ثبت اسناد واملاک  و در اجرای قانون جدید املاک فاقد سند
 • تطبیق مساحت ، حدود و تشخیص اختلافات و  تعارضات اسناد مالکیت، اضافه مساحت
 • تفکیک و تقسیم و افراز و مساحی املاک مشاع  و ساختمانها
 • اعلام نظر در خصوص مواد ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت
 • بررسی تطبیقی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآئین نامه
 • تفسیر عکسهای هوایی در اراضی و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه
 • تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک
 • نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی